O mnie

Foto Grzesiek

Dzień dobry

Firma ABC Projekt istnieje od 2000r. w moim rodzinnym mieście Stalowej Woli.

Głównym profilem działalności mojej firmy jest wykonywanie projektów budowlanych.

Posiadam uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Jestem członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nr PDK/BO/0416/02.

Oferta

Foto Grzesiek

Budownictwo ogólne

Projekty budowlane

 • Nowych budynków
 • Rozbudowy istniejących
 • Zmiany konstrukcji dachu
 • Ganki i wiatrołapy
 • Inwentaryzacje
 • Plany zagospodarowania terenu
 • Koncepcje zabudowy działek
 • Mała architektura
 • Obliczenia konstrukcyjne

Wykonawstwo

 • Nadzór inwestorski
 • Nadzór autorski
 • Sprawowanie funkcji kierownika budowy
 • Plany BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia)

Budownictwo komunikacyjne

 • Projekty budowlane
 • Drogi, ulice, chodniki, ścieżki rowerowe
 • Zjazdy z dróg publicznych
 • Organizacje ruchu (stałe i na czas wykonywania robót)
 • Koncepcje

Inne

 • Kontrole okresowe stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej
 • Orzeczenia o stanie technicznym
 • Zmiany sposobu użytkowania
 • Podziały lokali
 • Pomoc w formułowaniu wniosków

Abc inwestora

Foto Grzesiek

Jak zacząć

Pozwolenie na budowę

DOKUMENTY WYMAGANE DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

 1. Projekt budowlany wielobranżowy w przypadku projektu typowego adaptacja wykonana przez uprawnionego projektanta, zgodny z rozporządzeniem
 2. Projekt zagospodarowania działki lub terenu z naniesieniem projektowanego budynku i przyłączy instalacyjnych od istniejących sieci do projektowanego budynku, wraz z bilansem terenu wykonany przez uprawnionego projektanta na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 przeznaczonej do celów projektowych.
 3. Prawo własności działki budowlanej (oświadczenie inwestora o posiadaniu prawa w formie użyczenia, prawa dysponowania, aktu notarialnego, umowy cywilnoprawnej, etc).
 4. Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu lub wypis z aktualnego Planu (Wydział Architektury Urzędu Miasta, lub Gminy).
 5. Warunki Techniczne dostawy mediów: gazu (Zakład Gazowniczy) energii elektrycznej (Zakład Energetyczny) wody i odbioru ścieków (Zakład Wodociągów i Kanalizacji)
 6. Postanowienie/warunki wykonania zjazdu na działkę z drogi publicznej (dotyczy działek ze zjazdem na drogę krajową, wojewódzką i powiatową) GDDKiA (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) ZDW (Zarząd Dróg Wojewódzkich) ZDP (Zarząd Dróg Powiatowych)
 7. Uzgodnienia projektu :
  • ZUDP (Zakład Uzgadniania Dokumentacji Projektowej)
  • projektu gazowego (Zakład Gazowniczy)
  • projektu przyłącza energii elektrycznej (Zakład Energetyczny)
  • projektu przyłącza wody i kanalizacji (Zakład Wodociągów i Kanalizacji)
  • projekt zjazdu z drogi odpowiednio (GDDKiA, ZDW, ZDP)
  • projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót (odpowiednio z Zarządcą Drogi, Organem administracji i Komendą Policji)
  • projekt budowlany (dot. Objektów handlowych i usługowych a także w określonych przypadkach bud. mieszkalnych) (odpowiednio specjalista/biegły ds. BHP, Ppoż.....)
 8. Wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów (mapa w skali 1:2880,1:2000,1:5000 wydana przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).
 9. Decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej - konieczna tylko wówczas, gdy grunt posiada klasę od I do III.
 10. Ksero z nadania uprawnień projektowych projektantów wykonujących opracowanie.
 11. Ksero zaświadczenia wydanego przez Izbę Inżynierów Budownictwa.

Foto Grzesiek

Droga do domu

 1. Uzyskanie Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu / Odpisu z Planu w Wydziale Architektury Urzędu Miasta, lub Gminy.
 2. Wykonanie przez uprawnionego geodetę aktualnej mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 przeznaczonej do celów projektowych należy zwrócić uwagę na to by na mapie znalazły się:
  • przebieg sieci: gaz, woda, prąd, kanalizacja gdy na danym terenie istnieją ;
  • projektowany przebieg sieci w pobliżu działki objętej opracowaniem (uzgodnione na ZUD-zie)
  • wyznaczone granice ewidencyjne;
  • zaktualizowany pas drogowy /gdy istnieje potrzeba zaprojektowania zjazdu/.
 3. Uzyskanie Warunków Technicznych dostawy mediów:
  • gazu (Zakład Gazowniczy - miejski, okręgowy)
  • energii elektrycznej (Zakład Energetyczny - miejski, okręgowy)
  • wody i odbioru ścieków (Zakład Wodociągów i Kanalizacji - miejski, okręgowy)
 4. Uzyskanie Warunków / Postanowienia zarządcy drogi przy zamiarze zaprojektowania zjazdu z drogi publicznej (odpowiednio GDDKiA, ZDW, ZDP).
 5. Wykonanie opinii geologicznej lub uzyskanie od projektanta oświadczenia o geotechnicznych warunkach posadowienia.
 6. Zakup projektu typowego lub zlecenie wykonania projektu indywidualnego. W wypadku zlecenia na projekt indywidualny najczęściej projektant przejmuje dalszą część uzgodnień i uzyskiwania koniecznych dokumentów ocen i ekspertyz. W wypadku zakupu projektu typowego należy zlecić wykonanie adaptacji projektu typowego i projektu zagospodarowania działki uprawnionemu projektantowi. Adaptacja polega na dostosowaniu projektu do istniejących w danym terenie warunków oraz wymagań Inwestora. Inne zmiany w projekcie mogą być dokonane za pisemną zgodą autora projektu. Projekt zagospodarowania działki lub terenu polega na naniesieniu projektowanego budynku i przyłączy instalacyjnych wraz z bilansem terenu na aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową. W zależności od warunków zabudowy może być wymagany projekt zjazdu na działkę, itp.
 7. Uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej - konieczne tylko wówczas, gdy grunt posiada klasę od I do III.
 8. Uzyskanie uzgodnień:
  • ZUDP (Zakład Uzgadniania Dokumentacji Projektowej )
  • projektu gazowego (Zakład Gazowniczy)
  • projektu przyłącza energii elektrycznej (Zakład Energetyczny)
  • projektu przyłącza wody i kanalizacji (Zakład Wodociągów i Kanalizacji).
  • projekt zjazdu z drogi odpowiednio (GDDKiA, ZDW, ZDP)
  • projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót (odpowiednio z Zarządcą Drogi, Organem administracji i Komendą Policji)
  • projekt budowlany - dot. Objektów handlowych i usługowych a także w określonych przypadkach bud. mieszkalnych (odpowiednio specjalista/biegły ds. BHP, Ppoż)
 9. Wystąpienie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę do Starosty Powiatu
 10. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (należy przedstawić oświadczenie Kierownika Budowy o przejęciu funkcji, opracować plan BIOZ i założyć Dziennik Budowy)
 11. No i do roboty ;-)

Kontakt

Foto Grzesiek

Dane teleadresowe

ABC Projekt – pracownia projektowa
mgr inż. Grzegorz Dubik

Biuro Obsługi Inwestycji:
ul. Niezłomnych 2C / A
37-450 Stalowa Wola

adres korespondencyjny:
ul. Kilińskiego 25
37-450 Stalowa Wola

+48 509-456-107

biuro.abcprojekt@gmail.com

Lokalizacja

Do góry